HAG/DEN HAAG | 27.09.2011.

TUŽILAŠTVO: ODBACITI MLADIĆEV PRIGOVOR

Tužilaštvo traži od Veća da ne usvoji prigovore Mladićeve odbrane na formu optužnice koja ga tereti za genocid i druge zločine u BiH. Po tužilaštvu, optužnica je dovoljno precizna i u skladu je sa Statutom Tribunala i Pravilnikom o postupku i dokazima

Tužilaštvo traži da Veće odbaci preliminarni prigovor odbrane na oblik optužnice koja Ratka Mladića, bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS, tereti za dvostruki genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini. Mladićev branilac Branko Lukić je pre dve sedmice tražio da Veće naloži tužiocu dodatno pojašnjenje delova optužnice koji, po njemu, nisu dovoljno "precizni" ili da ih "izostavi iz Mladićevog predmeta". Po odbrani, tužilac u optužnici umesto jasnih navoda daje "uopštene i nejasne reference" u pogledu imena žrtava i počinilaca zločina koji se Mladiću stavljaju na teret.

Tužilaštvo tvrdi da optužnica u potpunosti odgovara zahtevima koji se postavljaju u pogledu njene forme a navedeni su u Statutu Tribunala i Pravilima o postupku i dokazima. Po tužilaštvu, u optužnici su opisani zločini velikih razmera i ona je dovoljno "detaljna u odnosu na Mladićeve postupke i namere". Konkretni dokazi će, navodi se, biti predočeni "naknadno", to jest na suđenju.

Tužilaštvo tvrdi da identitet žrtava ne predstavlja "bitnu činjenicu" koja treba da bude navedena u optužnici već će listu sa imenima dostaviti odbrani "čim to bude praktično moguće" a najkasnije do 1. novembra 2011. godine. Takođe, tužilaštvo smatra da ne mora da precizno navede imena počinilaca zločina već je dovoljno da u optužnici identifikuje grupu kojoj počinioci pripadaju.

Argument odbrane po kojem "manjkavosti" optužnice ne mogu da budu "otklonjene" dostavljanjem dodatnih materijala i kroz predraspravni podnesak tužilaštva je, po optužbi, "netačan i preuranjen".

Optužba zbog svega toga traži da se prigovor odbrane odbaci i da optužnica ostane u sadašnjem obliku.