HAG/DEN HAAG | 09.04.2008.

OPTUŽBA I ODBRANA DOKAZUJU ISTO

Branilac generala VJ Vladimira Lazarevića i tužilac u predmetu "Kosovske šestorke" pobijali tvrdnje pukovnika Duška Adamovića da Štab MUP za Kosovo nije učestvovao u planiranju i izvođenju napada na albanska sela

Tužilac Tomas Henis/Thomas Hennis i advokat Đuro Čepić, branilac generala VJ Vladimira Lazarevića, su u nastavku suđenja "Kosovskoj šestorki" dokazivali istu stvar – da je penzionisani policijski pukovnik Duško Adamović, svedočeći u odbranu generala Sretena Lukića, umanjio ulogu srpskog MUP u događajima na Kosovu 1999. godine. Adamović je posebno insistirao na tome da Štab MUP za Kosovo, čiji je on bio član a Lukić načelnik, nije imao nikakvu ulogu u planiranju i sprovođenju napada na albanska sela 1999. godine.

Osporavajući svedokove navode o Prištinskom korpusu kao nosiocu "antiterorističkih aktivnosti" na Kosovu, branilac generala Lazarevića je Adamovića suočio sa tvrdnjom da je policija pojedine akcije protiv OVK sprovodila samostalno. Svedok je to prvo negirao, a kada mu je predočeno nekoliko dokumenata iz kojih se vidi da je bilo samostalnih akcija, priznao je da su napadi planirani i u okviru policije, ali na nivou Sekretarijata unutrašnjih poslova širom pokrajine, a ne u Štabu MUP.

Pobijajući tvrdnju da Štab MUP nije učestvovao u planiranju i izvođenju antiterorističkih akcija, tužilac je prezentovao osnivački akt tog tela sa potpisom ministra u kojem se vidi da su upravo to bile nadležnosti štaba. Adamović, međutim, kaže da je tako bilo na papiru, ali da je vojska preuzimala dominantnu ulogu u leto 1998. godine kada je došlo do "narastanja terorizma".

Optužba tvrdi da su napade na albanska sela, prilikom kojih su civili ubijani i proterivani, izvodile vojska i policija pod komandom Zajedničke komande. Adamović kaže da je za takvo telo čuo, ali da nije video nikakav dokument u kojem se ono pominje. Zna i da je Lukić često odlazio na nekakve sastanke sa visokim vojnim i policijskim oficirima tokom 1998. godine, ali ne zna da li se radilo o sastancima Zajedničke komande.