31.05.2016.

ODBIJENI KARADŽIĆEVI ZAHTJEVI ZA PRIVREMENU SLOBODU

Žalbeno vijeće Mehanizma za međunarodne krivične sudove odbacilo je podnesak Radovana Karadžića kojim je tražio da bude privremeno oslobođen tokom trajanja žalbenog postupka, kao i naknadno podnijeti zahtijev da mu se omogući da u Beogradu pisustvuje pomenu za nedavno preminulog brata.

Žalbeno vijeće Mehanizma za međunarodne krivične sudove odbacilo je oba zahtjeva Radovana Karadžića da bude pušten na privremenu slobodu. Prvi zahtjev, podnesen 22. aprila ove godine, odnosio se na privremeno oslobađanje tokom trajanja žalbenog postupka, a drugi od 28. aprila na privremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga kako bi u Beogradu prisustvovao pomenu za nedavno preminulog brata.

Sudije nisu povjerovale Karadžićevim garancijama da sada ne postoji rizik bijega, iako se dugi niz godina aktivno skrivao od međunarodne pravde, što optuženi i priznaje u svom podnesku. Vijeće je, navodi se u odluci, uzelo u obzir garancije Srbije za Karadžićev boravak na njenoj teritoriji tokom boravka na privremenoj slobodi, ali napominje da je Karadžić u svom zahtjevu sam naveo da bi boravio na području Republike Srpske, a da ni Republika Srpska ni Bosna i Hercegovina nisu ponudile nikakve garancije za slučaj da bude privremeno oslobođen.

U odluci se, dalje, navodi da je rizik bijega znatno veći u slučajevima u kojima je u trenutku podnošenja zahtjeva već izrečena prvostepena presuda. A Karadžić, napominju sudije, tek treba da izdrži značajan dio četrdesetogodišnje zatvorske kazne koju mu je izreklo prvostepeno vijeće.

Iz navedenih razloga Žalbeno vijeće smatra da Karadžić ne zadovoljava uslove za puštanje na privremenu slobodu, te odbacuje oba zahtjeva u cjelosti.