HAG/DEN HAAG | 07.04.2009.

ODBAČENA KARADŽIĆEVA ŽALBA

Ocenjujući "bespredmetnim" pitanja koja je pokrenuo optuženi, Žalbeno veće je u celosti odbacilo žalbu Radovana Karadžića na odluku o obelodanjivanju materijala o sporazumu o imunitetu sa Holbrukom

Žalbeno veće Tribunala odbacilo je žalbu Radovana Karadžića na odluku o njegovom zahtevu za obelodanjivanje materijala o sporazumu o imunitetu, zaključenom navodno sa Ričardom Holbrukom/Richard Holbrooke 1996. godine.

Osporavanom odlukom iz decembra prošle godine Pretresno veće je, podsetimo, naložilo tužilaštvu da Karadžiću dostavi sve pisane dokumente, beleške ili audio ili video snimke kojima raspolaže, a koji su sačinjeni 18. i 19. jula 1996. godine u Beogradu kada je postignut navodni sporazum o imunitetu s Holbrukom. Veće je, kao nedovoljno precizne, odbacilo ostale Karadžićeve zahteve za inspekciju i obelodanjivanje "drugih dokumenta tužilaštva" koji bi mogli da dokažu postojanje sporazuma o imunitetu i zašto je takav sporazum obavezujući za Tribunal.

Karadžić se na to odluku žalio po tri osnova. Prvo, smatra on, Pretresno veće je "pogrešno zaključilo da je sporazum o imunitetu u slučaju optužbi za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nevažeći po međunarodnom pravu". Podjednako pogrešan je, po Karadžiću, i zaključak da navodna Holbrukova obećanja imuniteta ni na koji način ne utiču na mandat Tribunala i njegovog tužilaštva. Treća grešaka Pretresnog veća, po optuženom, je u tome što bi dokazni materijal čije mu je obelodanjivanje uskraćeno "mogao navesti Tribunal da odustane od (njegovog) krivičnog gonjenja zbog zloupotrebe postupka, nezavisno od validnosti ili obavezujuće prirode Holbrukovog sporazuma".

Ocenjujući da je Pretresno veće u osporavanoj odluci naložilo tužilaštvu da optuženom obelodani sve sa čime raspolaže a što se odnosi na navodni sporazum o imunitetu, Žalbeno veće je pitanja koja se pokreću u žalbenim osnovama ocenilo "bespredmetnim", te je na u celosti odbacilo Karadžićevu žalbu.

Slučaj Holbruk, međutim, nije time zaključen. Karadžić je. naime, najavio da će čim završi "obimnu istragu" koju je tim povodom pokrenuo, podneti preliminarni prigovor kojim će – na osnovu "sporazuma o imunitetu" - osporavati nadležnost Tribunala da mu sudi.