HAG/DEN HAAG | 04.07.2016.

ODBAČEN ZAHTEV MLADIĆEVE ODBRANE DA SE POSTUPAK PROGLASI NIŠTAVNIM

Činjenica da su dvojica pravnih savetnika Pretresnog veća koje je presudilo Radovanu Karadžiću angažovana da pomažu sudijama u veću koje će presuditi Ratku Mladiću, ne dovodi u pitanje pravičnost postupka ni integritet i nepristrasnost sudija u predmetu bivšeg komandanta Gralnog štaba VRS - nasvodi se u današnjoj odluci Pretresnog veća

Pretresno veće sudije Orija/Orie odbacilo je danas zahtev odbrane Ratka Mladića od 20. maja ove godine kojim su tražene garancije pravičnog suđenja i poštovanja pretpostavke nevinosti optuženog ili, u suprotnom, proglašenje postupka ništavnim.

Mladićerva odbrana je to tražila nakon što je obaveštena da je deo tima pravnih savetnika Raspravnog veća koje je nedavno donelo presudu u predmetu Radovana Karadžića angažovan da pomaže veću koje će presuditi Ratku Mladiću. Budući da su pomagali sudijama u analizi izloženih dokaza i pisanju presude Karadžiću, pravni savetnici veća bi - navela je odbrana u svom podnesku - mogli svesno ili nesvesno da zaključke do kojih su došli u tom predmetu prenesu i na Mladićev slučaj i tako utiču na sudije koji se oslanjaju na njihovu pomoć.

U odluci kojom se odbija zahtev odbrane se navodi da su u Mladićevom predmetu angažovana samo dvojica pravnih savetnika koji su radili na Karadzićevom predmetu, kao i da se njihova uloga svodi na pravna istraživanja, pisanje nacrta i komuniciranje sa stranama u postupku, a da sve odluke donose isključivo sudije.

Mada potvrđuje da ima dosta preklapanja u optužnicama i izvedenim dokazima u Mladićevom i Karadžićevom predmetu, Pretresno veće u odluci kojom odbacuje zahtev odbrane zaključuje da nijedan informisani i razumni posmatrač - na osnovu elemenata na koje ukazuje odbrana - ne bi mogao da dovede u pitanje visoki stepen integriteta i nepristrasnosti sudija koje rade na Mladićevom predmetu. Niti bi, kako se navodi dalje, mogao da posumnja da sudije neće na pravičan način presuditi o pitanjima koja su pred njima, oslanjajući se isključivo na dokaze koji su predočeni u ovom predmetu, čak i ako su oni ili njihovi savetnici bili izloženi relevantnim dokazima u oba predmeta.