HAG/DEN HAAG | 05.07.2012.

ODBAČEN MLADIĆEV ZAHTEV ZA ODLAGANJE TRI SVEDOČENJA

Veće odbacilo zahtev odbrane generala Mladića da se svedoci Harland, Danat i Kingori saslušaju nakon letnje sudske pauze. Odbačen i zahtev da se veštak Danat diskvalifikuje. O njegovom izveštaju i stručnosti veće će odlučiti nakon što sasluša Danatov iskaz

Rešavajući o preostalim podnescima odbrane Ratka Mladića veće holandskog sudije Orija/Orie ubrzano "rasčišćava teren" za početak izvođenja dokaza optužbe, zakazan za ponedeljak 9. jula. Veće je danas odbacilo zahtev odbrane da se iskazi trojice od prvih sedam svedoka tužilaštva - bivšeg šefa civilnog sektora misije UN u BiH Dejvida/David Harlanda, britanskog generala Ričarda Danata/Richard Dannat i vojnog posmatrača UN Jozefa Kingorija - odlože za period nakon letnje sudske pauze.

U podnesku od 2. jula ove godine, odbrana je tražila odlaganje njihovog svedočenja pozivajući se na kasno obelodanjivanje velike količine dokaznog materijala tužilaštva. Takođe, tvrdili su da se veće nije izjasnilo o njihovim prigovorima na zahtev da se u spis uvedu transkripti prethodnih iskaza svedoka i prateći dokazi. To ih, ukazala je odbrana, ometa u pripremama za unakrsno ispitivanje svedoka.

U današnjoj odluci se ukazuje da činjenica da veće još nije odlučilo o svim zahtevima za uvođenje izjava i dokaza "ne bi trebalo da utiče na pripremu" odbrane za ispitivanje tih svedoka, budući da branioci treba da pripremaju unakrsno ispitivanje na osnovu celokupnog dostupnog materijala.

Kad je reč o svedoku Harlandu i veštaku Danatu, veće je podsetilo odbranu da su ta svedočenja zakazana još od aprila ove godine. Takođe, veće smatra da je broj nedavno obelodanjenih dokumenata vezanih za svedoke Harlanda i Kingorija, manji od 30 za svakog od njih kao i da "priroda tih dokumenata ne zahteva odlaganje svedočenja i unakrsnog ispitivanja". Većina materijala potrebnog za pripremu za ispitivanje svedoka je odbrani bila dostupna od aprila, ukazalo je veće, naglašavajući da će odvojeno razmatrati eventualne zahteve odbrane za dodatno unakrsno ispitivanje. Konačno, veće je ukazalo da je odbrana imala na raspolaganju Danatove prethodne ekspertske izveštaje još od novembra 2011. godine a sadašnji izveštaj od 24. aprila ove godine.

Veće je takođe dobacilo zahtev za diskvalifikaciju Ričarda Danata kao vojnog eksperta tužilaštva. Odluku o stručnosti generala Danata i prihvatljivosti ekspertskog izveštaja sudije će doneti nakon što čuju njegov iskaz na suđenju generalu Mladiću.