HAG/DEN HAAG | 12.07.2016.

MLADIĆEVA ODBRANA TRAŽI PREISPITIVANJE ODLUKE PRETRESNOG VIJEĆA

Odbrana Ratka Mladića insistira na svom ranijem zahtjevu za garanciju pravičnog suđenja i poštovanje pretpostavke nevinosti optuženog. Traži preispitivanje odluke Pretresnog vijeća kojim je taj zahtjev odbačen ili, alternativno, dozvolu da uloži žlabu na tu odluku

Odbrana Ratka Mladića traži preispitivanjeodluke Pretresnog vijeća kojom je odbačen njen zahtjev za garancijama pravičnog suđenja i poštovanje pretpostavke nevinosti optuženog ili da se, u suprotnom, postupak proglasi ništavim. Alternativno, odbrana u danas objavljenom podnesku traži dozvolu da uloži žalbu na odluku Pretresnog vijeća.

Pretresno vijeće, navodi odbrana, prilikom odlučivanja nije nije uzelo u obzir ono što optužnog najviše muči, a to je “kršenje njegovog prava na pretpostavku nevinosti”. Mnogi zaključci iz presude koja je nedavno izrečena Radovanu Karadziću su, smatra odbrana, osuđujući i za Mladića, a u dva paragrafa se navodi da je Mladićevo učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu ustanovljeno van razumne sumnje.

Odbrana smatra da je presudom Karadžiću presuđeno i Mladiću. Sama činjenica da više osoba koje su učestovovale u pripremi presude Karadžiću sada pomaže sudijama Pretresnog vijeća u predmetu Mladić, po odbrani, može imati značajan efekat na ishod suđenja. Misli se na pravne pomoćnike sudija koji bi, po mišljenju odbrane, mogli da prenesu zaključke do kojih su došli u Karadžićevom predmetu na Mladićev slučaj.

U odluci Pretresnog vijeća čije preispitivanje odbrana traži se navodi da Mladićevo pravo na pravično suđenje nije ugroženo. To što su dvojica pravnih savjetnika vijeća koje je presudilo Karadžiću angažovana da pomažu sudijama u predmetu Mladić, smatraju sudije, ne dovodi u pitanje pravičnost postupka ni integritet i nepristrasnost sudija u predmetu bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.