HAG/DEN HAAG | 21.05.2009.

KARADŽIĆEV ZAHTEV "BESMISLEN I IRITANTAN"

Ratni izveštači ostaju na listi potencijalnih svedoka optužbe za predstojeće suđenje Radovanu Karadžiću budući da je Pretresno veće odbacilo zahtev optuženog da se, radi njihove "lične bezbednosti", oni ne pozivaju da svedoče pred međunarodnim sudom

Samo dva dana nakon što je Radovan Karadžić zatražio da se ratni izveštači skinu sa spiska svedoka optužbe za predstojeće suđenje, Pretresno veće je njegov zahtev odbacilo kao "besmislen i iritantan".

Veće je navelo da je odluku donelo pre nego što je optužba odgovorila na zahtev optuženog "kako bi sprečilo nepotrebno trošenje kapaciteta tužilaštva", budući da je taj zahtev, kako se navodi, "neutemeljen i isprazan".

Karadžićev podnesak, prema oceni veća, ne sadrži ni jedan relevantan argument za postavljeni zahtev. U njemu se traži isključenje potencijalnih svedoka koji su, smatra veće, "očigledno kompetentni da svedoče". Odluka Žalbenog veća u predmetu Brđanin, na koju se Karadžić pozivao u svom zahtevu, relevantna je, kako se navodi, samo u delu u kojem ukazuje da je stvar "lične odluke ratnih izveštača da li će ili ne iskoristiti privilegiju da ne svedoče."

Konačno, zaključuju sudije, odluku o tome "da li će neki svedok biti pozvan da da iskaz, donosi Pretresno veće uzimajući u obzir specifične okolnosti svakog pojedinog slučaja".