HAG/DEN HAAG | 05.05.2014.

KARADŽIĆ TRAŽI PRESUDU IZ DVA DELA

Izricanje zasebnih presuda o krivici i kazni će doprineti pravičnosti postupka i olakšati posao sudijama, navodi se u najnovijem podnesku Radovana Karadžića. Bivši predsednik Republike Srpske smatra da presuda o visini kazne neće ni biti potrebna pošto, kako navodi u prvoj rečenici podneska, "očekuje da bude oslobođen"

Mada "očekuje da bude oslobođen", bivši predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić za svaki slučaj traži od Pretresnog veća da mu, ukoliko ipak bude proglašen krivim, kaznu izrekne u zasebnoj presudi. Karadžić navodi da je optužnica "izuzetno širokog opsega" i zahteva od veća da presudi o 263 zasebna zločina navedena u optužnici, kao i da donese 77 zasebnih odluka o obliku odgovornosti.

Predmet tako širokog obima, navodi Karadžić, otvara beskonačan broj kombinacija ishoda, te bi stoga bilo najbolje izneti argumentaciju o visini kazne tek nakon što strane saznaju za koje je zločine, ako uopšte, Karadžić proglašen krivim. Jer, smatra optuženi, ako bude oslobođen po dve tačke optužnice koje ga terete za genocid, kazna ne može da bude ista kao kada bi bio proglašen krivim po tim tačkama. Isto važi i u slučaju da bude proglašen krivim samo po načelu odgovornosti nadređenog, zato što nije sprečio ili kaznio zločine. Takav pristup je, smatra Karadžić, ne samo pravičan, već će biti i od "velike koristi" Pretresnom veću.

Presuda o kazni neće zahtevati izvođenje novih dokaza ni usmenu raspravu, već samo podnošenje pisanih argumenata u roku od sedam dana od donošenja presude o krivici. U tim podnescima strane će, na osnovu nalaza o krivici, izneti preporuku o visini kazne, ukazao je Karadžić.

U prilog zahtevu, Karadžić navodi da presuda o kazni neće značajno produžiti postupak. Naprotiv, veće će moći da izrekne presudu o krivici mnogo ranije a možda neće ni morati da se bavi visinom kazne ukoliko ga oslobodi po svim tačkama optužnice.

Karadžić se, takođe, pozvao i na praksu drugih međunarodnih sudova koji donose zasebne presude o krivici i kazni, kako bi se obezbedila pravičnost postupka i olakšao posao sudija u složenim predmetima poput njegovog.