HAG/DEN HAAG | 04.07.2014.

KAKO OSLOBODITI ŠEŠELJA UPRKOS NJEMU SAMOM?

Nakon što je primilo odgovor vlade Srbije po zahtevu da lideru srpskih radikala izda garancije za privremenu slobodu, Pretresno veće pozvalo optuženog da se pismeno izjasni o uslovima boravka u Srbiji do izricanja prvostepene presude... uslovima koje je on praktično već odbacio

Pokušaji Pretresnog veća sudije Antonetija/Antonetti da obezbede uslove za puštanje na privremenu slobodu Vojislava Šešelja danas su nastavljeni. Upućen je poziv optuženom da se izjasni da li prihvata uslove pod kojima bi boravio kod kuće do izricanja prvostepene presude po optužnici za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH, koja se ne očekuje pre kraja godine.

Poziv se naslanja na poverljiv odgovor vlade Srbije koja je, kako se navodi, izrazila spremnost da izda tražene garancije, pod uslovom da Šešelj na pravno obavezujući način potvrdi da će ih poštovati. Pretresno veće je zato pozvalo optuženog da se u roku od tri dana pismeno izjasni da li prihvata uslove boravka na privremenoj slobodi: policijsku pratnju u dolasku i odlasku, kućni pritvor na određenoj adresi, predaju pasoša vlastima, zabranu bilo kakvog kontakta sa žrtvama i svedocima, kao i da o predmetu koji se protiv njega vodi u Tribunalu ne sme da razgovara ni sa kim osim sa svojim pravnim savetnicima.

Predsedavajući sudija Antoneti/Antonetti u izdvojenom mišljenju navodi da se slaže sa kolegama u veću – sudijama Latanci/Lattanzi i Niang – ali žali što nije prihvaćen njegov predlog da se u pozivu koji je upućen Šešelju jasno naglasi da će, u slučaju njegovog odbijanja da prihvati tražene uslove, veće biti prinuđeno da povuče svoju inicijativu za privremeno oslobađanje, odnosno da će to biti "automatska posledica" takvog stava optuženog.

Sudeći po poslednjem Šešeljevom podnesku nije teško predvideti odgovor optuženog. On je, naime, 17. juna ove godine, odgovarajući na poziv veća da se izjasni o mogućnosti da na slobodi čeka presudu, naveo da ne namerava da se pridržava uobičajenih uslova privremene slobode, odnosno da se neće periodično javljati policiji, niti nositi "ogrlice, narukvice ili nanogice", kao i da će se politicki angažovati, nastupati u javnosti i kritikovati Haški tribunal.

Za očekivati je, dakle, da će pokušaj veća da Šešelja privremeno oslobodi uprkos njemu samom završiti neuspehom, što bi značilo da će njegov, ionako dugačak, pritvorski staž biti produžen do daljeg.