HAG/DEN HAAG | 29.05.2002.

RAČAK NIJE BIO LEGITIMNA VOJNA OPERACIJA

Svedočenje kanadskog generala Mezoneva, bivšeg pripadnika Kosovske verifikacione misije, na suđenju Slobodanu Miloševiću. "Ako na jednoj strani imate gotovo 50 mrtvih, a na drugoj samo jednog ranjenog, onda izgleda da to mesto nije bilo dobro branjeno" - izjavio je svedok poredeći gubitke sukobljenih strana u Račku

Prema proceni kanadskog generala Mezoneva, operaciju Račak su koordinirano izvele jedinice Vojske Jugoslavije (VJ) i MUP. Vojska je sa okolnih uzvišenja iz teškog naoružanja pružala vatrenu podršku, dok su pripadnici MUP išli od kuće do kuće i "čistili selo." Po njemu, radilo se o "operaciji protiv lako naoružanog lokaliteta u kojoj je korišćena teška i nasumična paljba protiv civila" i koja se, zbog toga, ne može smatrati "legitimnom vojnom operacijom." Poredeći gubitke sukobljenih strana, kanadski general je zaključio: "Ako na jednoj strani imate gotovo 50 mrtvih, a na drugoj samo jednog ranjenog, onda izgleda da to mesto nije bilo dobro branjeno."

General Žozef Omer Mišel Mezonev/Joseph Omer Michel Maisonneuve, pomoćnik načelnika štaba oružanih snaga Kanade, je od decembra 1998. do marta 1999. bio šef Regionalnog centra Kosovske verifikacione misije (KVM) u Prizrenu. Na suđenju Slobodanu Miloševiću svedočio je o tome šta je 15. i 16. januara 1999. video u Račku i njegovoj okolini, kao i o tome šta su mu, nakon operacije, rekli neki od njenih aktera: oficiri VJ, načelnik MUP i lokalni zapovednik Oslobodilačke Vojske Kosova (OVK).

Nakon što je 16. januara ujutro u jednoj jaruzi iznad sela video leševe dvadesetak pretežno starijih muškaraca, za koje je zaključio da su ubijeni iz blizine, najčešće hicima u glavu, general Mezonev je otišao u komandu 243. brigade VJ u Uroševcu i tražio sastanak sa njenim zapovednikom, pukovnikom Krsmanom Jelićem. Umesto njega primio ga je potpukovnik Petrović, oficir za vezu, koji mu je rekao da je Račak "odradio MUP", a da je vojska pružala vatrenu podršku sa jednim tenkom i protivavionskim topom. Istog dana kanadski general je razgovara i sa načelnikom lokalnog MUP, koji je potvrdio da je u operaciji učestvovalo "oko 100 njegovih ljudi", ali je negirao učešće vojske. Konačno, početkom februara, general Mezonev je konačno uspeo da stigne do pukovnika Jelića, ali je ovaj izbegavao direktne odgovore na njegova pitanja, tvrdio da vojska nije pucala na Račak već na druga dva obližnja sela, kao i da VJ i MUP u toj operaciji nisu delovali koordinirano već "odvojeno ali simultano", što je kanadski general odbacio kao "nelogično".

U unakrsnom ispitivanju generala Mezoneva, Slobodan Milošević je insistirao da je Račak bio "uporište OVK" i da ubijeni nisu bili civili već "teroristi" koji su poginuli u borbama. Te svoje tvrdnje Milošević je pokušavao da potkrepi navodima iz izjave jednog zaštićenog svedoka optužbe koji je predstavljen kao "komandant operativne zone" OVK. Prema citatima na koje se pozivao optuženi, taj je svedok izjavio da je u Račku bilo stacionirano 47 pripadnika OVK, kao i da ih je 9 ubijeno u napadu od 15. januara.

Takvu liniju unakrsnog ispitivanja prekinuo je sudija Ričard Mej/Richard May, opominjući optuženog da "nema nikakvog smisla da svedoku čita tuđa svedočenja" i podsećajući ga na suštinu "slučaja Račak." Dokazi tužilaštva, rekao je Mej, "govore da OVK jeste pucala, ali da su ljudi streljani i da leševi koji su pronađeni u Račku nisu bili leševi pripadnika OVK, što potvrđuje i ovaj svedok." Ukazujući da je na sudijama da presude šta se zaista dogodilo u Račku i da li su žrtve bili civili ili pripadnici OVK, sudija Mej je zaključio da im Miloševićevi govori i citati tuđih izjava neće biti od pomoći pri odlučivanju.

Kako je, međutim, Milošević nastavio po starom, sudije su se u jednom trenutku konsultovale da li da prekinu unakrsno ispitivanje svedoka. Zbog važnosti svedoka i slučaja odlučili su da Miloševiću, ipak, dozvole da nastavi ispitivanje, ali pod uslovom da "prestane da drži govore i počne da postavlja pitanja." Kako je, međutim, general Mezonev morao već danas da otputuje za Kanadu, sudije su ga zamolile da se do 26. juna - kada se završava dokazni postupak po optužnici za Kosovo - vrati u Hag na nastavak unakrsnog ispitivanja.

Mirko Klarin