HAG/DEN HAAG | 23.03.2012.

ODBAČEN ŠEŠELJEV ZAHTEV ZA PRIVREMENU SLOBODU

Pretresno veće koje lideru srpskih radikala Vojislavu Šešelju sudi za zločine protiv čovečnosti odbacilo usmeni zahtev optuženog da bude pušten na privremenu slobodu

Pretresno veće odbacilo je danas usmeni zahtev Vojislava Šešelja da bude pušten na privremenu slobodu. Optuženi je takav zahtev podneo 20. marta ove godine na kraju iznošenja završnih reči na suđenju za zločine u Vojvodini, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Šešelj je tada rekao da, pošto je suđenje okončano, "više ne postoje razlozi da bude u pritvoru", jer nema rizika da će pobeći, ne može da vrši uticaj na svedoke tužilaštva koji su već saslušani i nema bojazni da će ponovo počiniti zločine za koja se tereti pošto je rat u bivšoj Jugoslaviji završen. Tužilaštvo se protivi Šešeljevom puštanju na privremenu slobodu i ukazuje da optuženi ni na koji način nije potkrepio svoj zahtev.

U odluci Veća se navodi da optuženi nije dostavio garancije ni jedne države niti je naznačio gde namerava da boravi tokom privremene slobode. Optuženi nije dostavio ni lične garancije da će se vratiti u pritvor ako se to od njega traži. Naprotiv, navodi Veće, "provokativno’ je ukazivao da podnosi zahtev za privremenu slobodu samo da bi "produžio agoniju Veća" i stavio ih u poziciju da moraju da "odlučuju i odbace" njegov zahtev.

Mada Šešelj nije naveo u kojoj državi želi da boravi tokom privremene slobode, Veće ipak smatra da bi njegovo puštanje na slobodumoglo da ima uticaja na žrtve i svedoke što ne ide u prilog zahtevu optuženog. Veće podseća da je Šešelj već osuđen za nepoštovanje suda zato što je namerno i hotimično ometao sprovođenje pravde objavljivanjem podataka o zaštićenim svedocima optužbe. Takođe je optužen za nepoštovanje suda zbog odbijanja da sa svoje internet stranice ukloni knjige i materijale u kojima se navode imena zaštićenih svedoka. Veće, konačno, zaključuje da "nije sigurno" da li će se optuženi - u slučaju da bude pušten na privremenu slobodu - uzdržati od kontaktiranja i zastrašivanja svedoka u predmetnima za nepoštovanje suda.

Na kraju, sudije su podsetile da su 12. marta ove godine naložili Sekretaru da imenuje tročlani lekarski tim koji će pregledati optuženog i dostaviti izveštaj o njegovom zdravlju "što je pre moguće" a najkasnije 30 dana od izdavanja naloga. Nakon obavljenog lekarskog pregleda, Šešelj ima pravo da podnese novi zahtev za puštanje na privremenu slobodu, navodi se u današnjoj odluci.