HAG/DEN HAAG | 20.04.2006.

KEJ I HIGINS ZASTUPNICI PORODICE MILOŠEVIĆ

Bivši dodeljeni branioci Slobodana Miloševića traže obelodanjivanje kompletne medicinske dokumentacije optuženog koji je preminuo u Pritvorskoj jedinici. U slučaju da im se ospore ovlašćenja bivših branilaca, Kej i Higins navode da se Tribunalu obraćaju u novom svojstvu: sa punomoćjem koje su im, kao privatnim zastupnici porodice Milošević, potpisali Mira Marković i Marko Milošević

Britanski advokati Stiven Kej/Steven Kay i Džilijan Higins/Gillian Higgins, bivši dodeljeni branioci Slobodana Miloševića, traže od predsednika Tribunala da sa Žalbenim većem razmotri na koji će se način rešavati o njihovom podnesku od 17. marta ove godine, kojim traže obelodanjivanje svih poverljivih dokumenata vezanih za sporna pitanja Miloševićevog zdravlja i medicinskog tretmana u Pritvorskoj jedinici UN. Alternativno, britanski advokati traže da predsednik Pokar/Pocar imenuje posebno Raspravno veće koje će odlučiti o njihovom zahtevu.

Podnesak koji su Kej i Higins predali Sekretarijatu Tribunala šest dana nakon Miloševićeve smrti ostao je nerešen pošto je Pretresno veće III 14. marta 2006. formalno okončalo postupak protiv Slobodana Miloševića, dok se Pretresno veće I proglasilo nenadležnim da ga razmatra, ukazujući da ga je predsednik Pokar ovlastio da skinu pečat sa Miloševićeve medicinske dokumentacije isključivo za potrebe tribunalove i holandske istrage o uzrocima i okolnostima smrti optuženog.

Istovremeno, Kej i Higins su 17. marta odlukom Sekretarijata razrešeni dužnosti dodeljenih branilaca, retroaktivno od 14. marta kada je postupak formalno obustavljen, što britanski advokati smatraju "neprimerenim", tvrdeći da im se uskraćuje pravo da se kao "bivši branioci" obrate Tribunalu povodom nerešenih pitanja od interesa za "preminulog i njegovu porodicu."

U slučaju da im se ospore ovlašćenja "bivših branilaca", Kej i Higins navode da se Tribunalu obraćaju u novom svojstvu: kao privatni zastupnici porodice Milošević. U poverljivom aneksu podneska predsedniku Tribunala, britanski advokati su priložili punomoćje sa potpisima Mire Marković i Marka Miloševića, koji su ih angažovali da zastupaju "interes preminulog u još nerešenim pitanjima pred Tribunalom".

Obelodanjivanje Miloševićeve medicinske dokumentacije, smatraju britanski advokati od interesa je kako za porodicu preminulog tako i za obezbeđivanje javnosti postupka. Tako bi se, naime, javnim učinili podaci o tome "šta su tačno dodeljeni branioci (Kej i Higins) preduzeli" da Miloševiću obezbede privremeno oslobađanje radi lečenja, zatim kakav je stav prema tom pitanju zastupao sam Milošević i konačno na osnovu čega je bio "zabrinut u vezi sa tretmanom u Pritvorskoj jedinici UN".

Slobodan Milošević je i sam zahtevao da se obelodani njegova medicinska dokumentacija, navode dalje Kej i Higins, podsećajući da je u trenutku smrti optuženog pred Žalbenim većem stajala još nerešena žalba optuženog na odluku da mu se ne dozvoli privremeno oslobađanje radi lečenja.

Kej i Higins su, kako navode u podnesku, četiri dana po Miloševićevoj smrti, 15. marta 2006. od njegovog sina Marka dobili potvrdu da se "preminuli odrekao prava na poverljivost" dokumenta kao i da je stav porodice da "svu spornu dokumentaciju treba obelodaniti".