HAG/DEN HAAG | 19.04.2012.

KARADŽIĆEVO SAGLEDAVANJE DIREKTIVA "U DUHU SRPSKOG JEZIKA"

Radovan Karadžić u unakrsnom ispitivanju Ričarda Batlera tvrdio da je ključna rečenica iz Direktive 4 u kojoj se navodi da neprijatelja treba "prisiliti da sa muslimanskim stanovništvom napusti područje Birača, Žepe i Goražda" pogrešno prevedena. Karadžić smatra da tu rečenicu treba sagledati "u duhu srpskog jezika" što znači da "prisiljavanje" odnosi samo na neprijateljsku vojsku, a da stanovništvo samo želi napustiti to područje

Radovan Karadžić je u unakrsnom ispitivanju vojnog vještaka tužilaštva Ričarda Batlera/Richard Butler nastojao osporiti tvrdnju svjedoka da je strateški cilj bosanskih Srba bio da prisili muslimansko stanovništvo u istočnoj Bosni da napusti to područje. Batler je, podsjetimo, u glavnom ispitivanju, rekao da je taj cilj definisan još u novembru 1992. godine Direktivom 4 u kojoj se navodi da neprijatelja treba "prisiliti da sa muslimanskim stanovništvom napusti područje Birača, Žepe i Goražda".

Karadžić je sugerisao da ta rečenica nije dobro prevedena na engleski jezik i da je treba sagledati "u duhu srpskog jezika" pošto se, po njegovom tumačenju, riječ "prisiliti" odnosi samo na muslimansku vojsku, a ne na civile. Batler se nije želio upuštati u lingvističke rasprave s Karadžićem, ali je napomenuo da njemu kao vojnom analitičaru postupci srpske vojske u istočnoj Bosni krajem 1992. i početkom 1993. godine govore da je civilno stanovništvo u tom području, barem djelimično, bilo meta napada.

Karadžić je takav Batlerov stav nazvao "malim alteracijama sa velikim posljedicama". Po njemu u Direktivi 4 nigdje ne piše da će biti napada na civilno stanovništvo, "niti je cilj bio da civilno stanovništvo bude protjerano". On je sugerisao da Batler prilikom svoje analize nije u obzir uzeo neka ključna dokumenta kao što je Zakon o ONO i DSZ koji nalaže da vojska mora evakusati civile iz područja sukoba htjeli to oni ili ne, kao ni njegove dokumente kojima je navodno garantovao povratak iseljenog stanovništva kada se za to steknu uslovi.

Na Karadžićevu sugestiju da " ne može kvalifikovati pomijeranje stanovništva iz istočne Bosne pošto ne zna po kojoj su osnovi ta pomijeranja izvršena", Batler je odgovorio da je osnova za njegove tvrdnje sadržana u direktivama. On je podsjetio da je Direktivnom 7 iz marta 1995. godine, koju je Karadžić potpisao, srpskim snagama naloženo da svakodnevnim, planskim aktivnostima stvore "uslove totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljnjeg ostanka mještana u Srebrenici i Žepi". "Ja ne vidim da vojska nije ispoštovala to naređenje", rekao je Batler.

Karadžić će unakrsno ispitivanje Ričarda Batlera nastaviti sutra.