HAG/DEN HAAG | 01.12.2005.

GENERAL JELIĆ: "TAMAN POSLA DA NEKO PUCA U CIVILE"

Na suđenju Slobodanu Miloševiću počelo svedočenje generala Krsmana Jelića, bivšeg komandanta 243. Mehanizovane brigade VJ u čijoj je zoni odgovornosti 1999. godine bilo i selo Račak. Svedok negira tvrdnje kanadskog generala Mezoneva, jednog od šefova Kosovske verifikacione misije, koji je kao svedok optužbe izjavio da mu je Jelićev oficir za vezu 16. januara 1999. rekao da je vojska pružala "vatrenu podršku" policiji tokom akcije u Račku.

Pošto iz Leskovca još nije stigla "radna beležnica" potpukovnika Janoša Sela, nastavak njegovog unakrsnog ispitivanja je odložen za sledeću sedmicu, a Milošević je jutros izveo svog novog svedoka, penzionisanog generala Krsmana Jelića.

U vreme na koje se odnosi kosovska optužnica, pukovnik Jelić je bio komandant 243 Mehanizovane brigade VJ u čijoj su zoni odgovornosti bile opštine Uroševac, Štrpce, Štimlje i Kačanik. U toj zoni je i selo Račak, u kojem se 15. januara 1999. odigrao prvi kosovski zločin za koji se tereti Milošević. Prema optužnici, u napadu u kojem je ubijeno više od 40 civila je, pored policije, učestvovala i vojska. General Jelić je danas negirao bilo kakvo učešće vojske u toj "anti-terorističkoj akciji", mada je potvrdio da je na Čanovića brdu – udaljenom oko kilometar vazdušne linije od Račka – bila raspoređena jedna njegova borbena grupe sa tenkovima, "pragama" i oklopnim transporterima. Ta borbena grupa, tvrdi general, nije 15. januara dejstvovala prema Račku, već prema selu Belince odakle je na nju otvorena vatra iz minobacača i protiv-avionskog topa. Dejstvovala je samo prema "vatrenim tačkama terorista" a ne i prema samom selu jer, kako je rekao, "taman posla da neko puca u civile."

U dokaznom postupku optužbe, pukovnika Jelića je pominjao kanadski general Mezonev/Maisonneuve, bivši šef Regionalnog centra Kosovske verifikacione misije (KVM) u Prizrenu.

Dan nakon događaja u Račku, general Mezonev je otišao u komandu 243. brigade VJ u Uroševcu i tražio sastanak sa pukovnikom Jelićem. Umesto njega primio ga je oficir za vezu, potpukovnik Petrović, koji mu je – kako je zabeležio Mezonev - rekao da je Račak “odradio MUP”, a da je vojska pružala vatrenu podršku sa jednim tenkom i protivavionskim topom. Kada se, posle više pokušaja, kanadski general konačno sastao sa komandantom 243. brigade, pukovnik Jelić je – tvrdio je Mezonev - izbegavao direktne odgovore na njegova pitanja, tvrdio da vojska nije pucala na Račak već na druga dva obližnja sela, kao i da VJ i MUP u toj operaciji nisu delovali koordinirano već “odvojeno ali simultano”, što je kanadski general odbacio kao “nelogično”.

Pošto ga je Milošević danas suočio sa ovim tvrdnjama, general Jelić je negirao da je izbegavao sastanak sa Mezonevom i da je, kada su se konačno sastali, izbegavao odgovore na njegova pitanja. Mezonev je, kaže Jelić, od njega tražio da "potvrdi da je VJ učestvovala u akciji u Račku" a on mu je odgovorio da "ne može da potvrdi ono što nije bilo."

Za ono što je Mezonev zapisao da mu je rekao potpukovnik Petrović – da je u Račku vojska pružala vatrenu podršku MUP-u – Jelić tvrdi da je "besmislica", pošto je policija "već bila u selu." Sudije je interesovalo šta je Petrović rekao svom pretpostavljenom o razgovoru sa kanadskim generalom pa su, pošto je Milošević uporno izbegavao da ga to pita, zamolile dodeljenog branioca Keja/Kay da on preuzme taj deo ispitivanja.

Petrović mu je, odgovorio je svedok, rekao da ga je Mezonev pitao šta je VJ radila u Račku i da li je ulazila u selo, tvrdio je da se vojska ilegalno nalazila u tom području i insistirao je da mu se kažu imena komandanata i komandira koji su učestvovali u toj akciji kako bi ih prijavio sudu za ratne zločine. A potpukovnik Petrović je, prema svedoku, uzvratio da je vojska legalno u tom području, da nije ulazila u Račak i da ne može da mu kaže ko je komandovao akcijom pošto ne zna ko je tamo bio.

Milošević je, nakon toga, pokušao da sudijama skrene pažnju na to da kanadski general već 16. januara pre podne govori o ratnim zločinima, a da je tadašnji šef posmatračke misije OEBS, ambasador Voker/Walker, "tek sledeće dana došao u Račak i otkrio navodni masakr."

Milošević je, očito, zaboravio da je Mezonev svedočio da je u Račku bio već 16. januara ujutro i da je u jednoj jaruzi iznad sela naišao na leševe dvadesetak muškaraca koje je opisao kao "skup starije gospode", a za koje je zaključio da su ubijeni iz blizine, najčešće hicima u glavu. Pa je, upravo zbog toga, otišao u Uroševac da potraži komandanta Jelića, u čijoj se zoni odgovornosti to dogodilo.